المدارس

طباعة

E-mail  or website

PO

Box

Fax

Phone Number

School name

www.apotres.edu.lb

   jounieh-1275   

09/832909

09/930002

Collège des Apôtres

www.college-central.com

 jounieh-446

09/637999

09/910100

Collège Centrale

_____

_____

_____

09/915290

 Collège Ste Rita

www.paradisdenfants.com

jounieh-411

_____

09/639209

Ecole Paradis d’Enfants

www.isbi.com

 jounieh-378

09/835572

09/835826

Ecole Allemande

_____

_____

_____

09/930053

Collège de la Ste famille française jounieh

_____

_____

_____

09/914441

Collège de la Ste famille maronite sahel alma

_____

_____

09/637741

09/637740

Lycée Georges Frem

_____

_____

_____

09/932510

Lycée Haret Sakher

_____

_____

_____

09/934004

Lycée Jounieh

_____

_____

09/932704

09/900673

Lycée Ghadir

_____

_____

_____

09/930344

Lycée Sarba

_____

_____

09/936740

09/644107

Lycee Sahel Alma